Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
Tlačiť

Odporúčanie SSA č. 1

Stanovenie predpokladov o platení poistného v prípade, že dohodnutá doba trvania poistenia je dlhšia, ako dohodnutá doba platenia poistného.

1 Úvod

1.1 Toto odporúčanie č. 1 vydala Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej „SSA“) na tému: Stanovenie predpokladov o platení poistného v prípade, že dohodnutá doba trvania poistného je dlhšia, ako je dohodnutá doba platenia poistného v súlade s aktuálnym znením Delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2015/35 z 10. októbra 2014 (ďalej „DN“), ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
1.2 Cieľom tohto odporúčania je stanoviť základné zásady a popísať „best practice“ pre stanovenie predpokladov a vplyvu dohodnutej doby platenia poistného, resp. minimálnej doby platenia poistného, prípadne rozsahu poistnej zmluvy (t.j. zmluvných ohraničení) použitých na modelovanie projektovaných peňažných tokov pre potreby oceňovania výšky technických rezerv, resp. kapitálovej požiadavky v súlade s platnou legislatívou Solventnosť II.
1.3 Odporúčanie zohľadňuje znenie:
1.3.1 požiadavky DN,
a) článok 18 Rozsah poistnej alebo zaistnej zmluvy, najmä uplatnenie opcie poistníkom, resp. jednostranná možnosť poisťovateľa meniť podmienky poistnej zmluvy,
b) definíciu skupín činností podľa DN, Kapitola III, Oddiel 5 a Príloha 1.
1.3.2 v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky v aktuálnom znení,
a) definíciu skupín poistení podľa § 790 Občianskeho zákonníka,
b) právo poistiteľa odstúpiť od poistenia s bežným poistným ku koncu poistného obdobia so šesťtýždňovou výpovednou lehotou podľa § 800 Občianskeho zákonníka, s výnimkou poistenia úrazu v poistení osôb v zmysle definície skupiny poistenia osôb podľa § 790 Občianskeho zákonníka.
1.3.3 Usmernenia k oceňovaniu technických rezerv EIOPA-BoS-14/166 (ďalej „Usmernenie EIOPA“).

2 Všeobecné zásady

2.1 V prípade, že poistná zmluva obsahuje viaceré poistenia, nižšie uvedené zásady sa aplikujú zvlášť na záväzky z každého poistenia dojednaného v poistnej zmluve a nie na zmluvu ako celok.
2.2 Pre určenie doby, počas ktorej sa modelujú peňažné toky vzhľadom na definovanie minimálnej doby platenia poistného, sú rozhodujúce konkrétne poistné podmienky a zmluvné dojednania danej poistnej zmluvy, najmä určenie poistného obdobia, poistnej doby a možnosť jednostrannej zmeny poistného alebo poistných plnení poisťovateľom počas dohodnutej poistnej doby.
2.3 Výsledkom posúdenia požiadaviek a ustanovení podľa bodu 1.3 a ustanovení konkrétnej poistnej zmluvy podľa bodu 2.2 je jednoznačné stanovenie rozsahu poistnej zmluvy (zmluvné ohraničenia) a konečného termínu (časového horizontu) modelovania finančných tokov poistnej zmluvy pre účely stanovenia výšky technických rezerv, resp. kapitálovej požiadavky podľa Solventnosti II.
2.4 Ak počas trvania poistnej zmluvy, ktorej doba poistenia je neurčitá a doba platenia poistného je dohodnutá na dobu neurčitú alebo poistné je zaplatené jednorazovo, a kde nie je zo strany poisťovateľa možné jednostranne zmeniť poistné alebo plnenie, rozsah poistnej zmluvy sa stanoví v závislosti od dĺžky krytia poistného rizika a / alebo doby poskytovania finančnej opcie alebo garancie, v súlade s očakávanou dĺžkou života poisteného.
2.5 V prípade, že dohodnutá poistná doba poistnej zmluvy je dlhšia ako dohodnutá doba platenia poistného, resp. minimálna doba platenia poistného, a zároveň platia súčasne nasledovné podmienky:
a) zmluva neumožňuje odškodnenie za špecifikovanú neistú udalosť, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje poistenú osobu (DN článok 18/5a),
b) poistná zmluva neobsahuje žiadne finančné záruky za poistné plnenie (DN článok 18/5b) a
c) po skončení doby platenia poistného, resp. minimálnej doby platenia poistného (alebo viacnásobného dožitia), nemá poisťovateľ ďalej právo požadovať od poistníka platiť poistné (DN článok 18/5c),
potom v rozsahu poistnej zmluvy (zmluvnom ohraničení) sú zahrnuté záväzky súvisiace len s poistným počas minimálnej doby platenia. Poistné po minimálnej dobe platenia sa do ocenenia nezahrnie a prirodzene ani žiadne iné peňažné toky súvisiace s týmto poistným (poplatky, odkupy, dožitia). To znamená, že všetky záväzky z poistnej zmluvy sa modelujú len z poistného prijatého do konca dohodnutej doby platenia poistného, resp. minimálnej doby platenia poistného.
2.6 Na účely ods. 2.5 a) a 2.5 b) sa zohľadní krytie udalostí a záruk, ktoré majú zjavný účinok (angl. discernible effect) na ekonomické aspekty zmluvy. Podmienky uvedené v bode 2.5 sa aplikujú aj na jednotlivé časti poistnej zmluvy, ak je možné zmluvu rozdeliť na časť, pre ktorú podmienky ods. 2.5 platia a časť, pre ktorú podmienky neplatia podľa DN článku 18/6.
2.7 Poistným zmluvám s poistnou dobou dlhšou ako poistné obdobie a poistným zmluvám na dobu neurčitú, ktoré neboli vypovedané do začiatku 6 týždňovej výpovednej lehoty v zmysle § 800 Občianskeho zákonníka, sa rozsah poistnej zmluvy automaticky predlžuje do konca ďalšieho poistného obdobia.

3 Modelovanie hodnoty peňažných tokov poistného

3.1 Hodnoty peňažných tokov prijatého poistného sa modelujú po zohľadnení predpokladov o očakávanej stornovanosti, splatenia poistných zmlúv a iných predpokladov o správaní poistníkov. Odporúča sa zohľadniť výsledky vykonania testu, najmä ekonomického vyhodnotenia výhodnosti poistnej zmluvy zo strany poistníka, (napr. odchod do dôchodku, výška úrokových mier, naplnenie poistných cieľov) v súvislosti so špeciálnymi ustanoveniami poistných zmlúv, napríklad o pokračovaní platenia poistného, bonusoch-malusoch, alebo províznych systémoch.
3.2 Do modelovania záväzkov z poistnej zmluvy sa budúce mimoriadne platené poistné, ktoré nie je v poistnej zmluve zmluvne dohodnuté platiť, (ako je to v prípade bežne plateného poistného), zvyčajne nezapočítava. V prípade, ak sa manažment poisťovne zmluvne zaviazal k poskytnutiu finančnej garancie, je potrebné vykonať posúdenie jej vplyvu na výšku technických rezerv. 3.3 Aktuár pre každý použitý predpoklad zdokumentuje spôsob jeho stanovenia a metódu určenia, neistoty s ním spojené a ich príčiny, kvantifikuje citlivosť výšky technických rezerv na zmenu predpokladov a ak je to možné spoľahlivo kvantifikovať, vyčísli interval spoľahlivosti odhadu pre významné predpoklady.
3.4 Ak aktuár nemá k dispozícii rozdelenie poistného na poistnej zmluve do skupín činností podľa DN, Prílohy 1, a teda používa na delenie poistného odhady, postupuje podľa bodu 2.2.

4 Schválenie a platnosť odporúčania

4.1 Toto odporúčanie schválila Rada SSA dňa 15. 3. 2021 v súlade s bodom 2.3 základného dokumentu: Procedúry na tvorby štandardov práce člena SSA schválené Valným zhromaždením SSA dňa 11.12. 2017.
4.2 Toto odporúčanie nadobúda platnosť 17. 3. 2021 dňom jeho zverejnenia na stránke SSA.