Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie - Pozvánka

Rada SSA Vás pozýva na Valné zhromaždenie SSA (VZ), ktoré sa bude konať dňa 29.03.2023 od 15:30 hod. v novej budove FHI EU, miestnosť oproti bufetu.

Program VZ SSA:

 1. Otvorenie VZ SSA
 2. Prednáška: Hodnotenie správy ORSA z pohľadu NBS
  Ing. Mgr. Edita Knížatová, aktuár, oddelenie finančného dohľadu nad poisťovníctvom
 3. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Schválenie programu VZ SSA
 5. Informácia o činnosti Rady a jednotlivých komisií
  a) Informácia z AAE a IAA
  b) Informácia o CPD za obdobie 2021-2022
  c) Informácia o vývoji členskej základne
  d) Činnosti pracovných skupín
  e) Informácia o AAE Spring meeting 2023 v Bratislave
  f) Informácie o automatizácii procesov SSA
 6. Správa kontrolóra o hospodárení SSA za rok 2022
 7. Schválenie výsledku hospodárenia a plnenie rozpočtu za rok 2022
 8. Schválenie výšky členských príspevkov SSA na rok 2023
 9. Schválenie rozpočtu SSA na rok 2023
 10. Schválenie – Povinný štandard 4 Správa aktuárskej funkcie – revízia
 11. Schválenie – Povinný štandard 7 Modely rizika na úrovni podniku – nový štandard
 12. Schválenie – Povinný štandard 8 - Poistná zmluva IFRS 17
 13. Schválenie – Slovník – revízia
 14. Správa od Disciplinárnej komisie
 15. Rôzne
 16. Schválenie Uznesení Valného zhromaždenia SSA

CPD body za účasť:

Zápisnice z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)

Prezentácie z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)