Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
Tlačiť

Pravidlá permanentného vzdelávania členov Slovenskej spoločnosti aktuárov

Schválené valným zhromaždením dňa 23.11.2020

1 Úvod

1.1 Členstvo Slovenskej spoločnosti aktuárov (ďalej len “Spoločnosť”) v medzinárodných aktuárskych organizáciách Actuarial Association of Europe (ďalej len „AAE“) a International Actuarial Association (ďalej len „IAA“), ako aj článok 4 Stanov Spoločnosti zaväzuje členov Spoločnosti k splneniu medzinárodných požiadaviek na permanentné profesijné vzdelávanie (Continuous Professional Development - CPD).
1.2 Snahou Spoločnosti je upevniť postavenie profesie aktuára na Slovensku. Víziou je, aby bol aktuár uznávaný a rozpoznaný ako odborník v oblasti finančného trhu. Spoločnosť si preto stanovila za cieľ zabezpečiť permanentné vzdelávanie svojich členov a vytvoriť pravidlá takéhoto vzdelávania podľa článku 6 Stanov Spoločnosti.
1.3 Tento dokument vymedzuje pravidlá permanentného profesijného vzdelávania (ďalej “CPD”) pre členov Spoločnosti a stanovuje postupy a povinnosti Komisii pre vzdelávanie (ďalej len „Komisia“) a Rade SSA pri administrácii a kontrole dodržiavania týchto pravidiel.
1.4 Spoločnosť poveruje Komisiu pre vzdelávanie (ďalej len „Komisia“) správou CPD. Správou CPD sa rozumie okrem iného akreditovanie vzdelávacích aktivít pre CPD, sledovanie a vyhodnocovanie plnenia CPD pravidiel a s tým súvisiacich povinností.

2 Členovia podliehajúci CPD pravidlám

2.1 Tieto pravidlá CPD sú všeobecne záväzné pre členov Spoločnosti podľa článku 5 bodu 2 Stanov Spoločnosti pokiaľ nie je v dokumente uvedené inak. 2.2 Rada Spoločnosti môže členovi Spoločnosti priznať čiastočnú alebo úplnú výnimku z dodržiavania CPD pravidiel na základe odporúčania Komisie. To môže nastať napríklad v prípade, ak je člen Spoločnosti pracovne neaktívny viac ako 6 mesiacov.
2.3 O udelenie výnimky žiada člen Spoločnosti písomne Komisiu najneskôr jeden mesiac po dátume, od ktorého žiada priznať čiastočnú alebo úplnú výnimku z dodržiavania CPD pravidiel. Súčasťou žiadosti je vhodná forma dokladu na preukázanie dôvodu pre udelenie výnimky. Člen Spoločnosti informuje Komisiu o ukončení výnimky po skončení daného obdobia, napríklad po skončení materskej dovolenky, najneskôr do 1 mesiaca.

3 Požiadavky pre členov Spoločnosti

3.1 Člen Spoločnosti je povinný podľa článku 6 ods. 2 Stanov Spoločnosti dodržiavať pravidlá permanentného vzdelávania.
3.2 Dodržanie CPD pravidiel je merané CPD bodmi a doplnkovými požiadavkami. Detailný popis spôsobu prideľovania CPD bodov pre rôzne vzdelávacie aktivity je uvedený v článku 7 a doplnkové požiadavky sú uvedené v článku 4.
3.3 Člen Spoločnosti je povinný získať celkovo minimálne 30 CPD bodov za dvojročné obdobie (viď 3.7), z čoho minimálne 20 bodov musí byť získaných v technických oblastiach úzko spätých s profesiou aktuára (viď 3.4). Minimálne 15 bodov je nutné získať v rámci iných ako interných vzdelávacích aktivít (viď 3.6).
3.4 Pod technickými oblasťami sa rozumie napríklad finančná a poistná matematika, štatistické a stochastické metódy a ich aplikácie, investície a ich riadenie, finančné vykazovanie, kontrola a riadenie rizika v poisťovniach alebo v iných finančných inštitúciách, práca v aktuárskom softvéri a iné príbuzné oblasti.
3.5 Okrem technických oblastí je možné získať časť CPD bodov v oblasti IT (iné ako v odseku 3.4) a v oblasti „soft skills“ (napríklad prezentačné a komunikačné schopnosti). Takéto zručnosti môžu pomôcť členovi v profesijnom raste.
3.6 Pod internou vzdelávacou aktivitou sa rozumie aktivita, kde poskytovateľom vzdelávania je zamestnávateľ člena Spoločnosti alebo spoločnosť v skupine.
3.7 Najbližšie dvojročné obdobie začína dňom nadobudnutia účinnosti tohto dokumentu, t.j. obdobie 2017-2018 a je pre všetkých členov rovnaké. Pre členov Spoločnosti, ktorí získajú členstvo počas tohto dvojročného obdobia a pre členov Spoločnosti s úplnou alebo čiastočnou výnimkou, sa požiadavka na získanie CPD bodov určí proporcionálne.

4 Doplnkové požiadavky pre kvalifikovaného aktuára Spoločnosti

4.1 Pre kvalifikovaných aktuárov Spoločnosti sa navyše stanovujú tieto dodatočné požiadavky.
4.1.1 Absolvovať prednášku o profesionalizme minimálne raz za 4 roky a 4.1.2 Aktívne sa podielať na práci v rámci pracovnej skupiny, komisie alebo iného orgánu Spoločnosti, AAE , IAA alebo pripraviť odbornú prednášku pre ostatných členov Spoločnosti minimálne raz za 4 roky.
4.2 Splnenie doplnkových požiadaviek sa vyhodnocuje odo dňa rozhodnutia o prijatí za kvalifikovaného aktuára Spoločnosti alebo odo dňa zavedenia CPD (t.j. 1.1.2011), pričom rozhodujúci je vždy ten deň, ktorý nastal neskôr a následne v štvorročných cykloch.

5 Vzdelávacie aktivity

5.1 Permanentné vzdelávanie je možné realizovať nasledovnými spôsobmi.
5.1.1 Účasť na prednáške, seminári a workshope na Slovensku alebo v zahraničí
5.1.2 Štúdium alebo jednotlivé moduly štúdia pre zvyšovanie aktuárskej kvalifikácie alebo inej kvalifikácie v oblasti finančného trhu ukončené skúškou
5.1.3 Aktívna účasť v pracovných skupinách alebo komisiách
5.1.4 Prednáška pre ostatných členov Spoločnosti
5.1.5 Publikovanie odborného článku
5.1.6 Účasť vo výskume v aktuárskej oblasti alebo inej oblasti finančného trhu
5.1.7 E-learning alebo webinár v rozsahu minimálne 1 hodiny.
5.2 Takéto vzdelávacie aktivity musia byť akreditované podľa článku 6

6 Akreditácia

6.1 Člen môže získať CPD body iba za vzdelávaciu aktivitu, ktorá je akreditovaná.
6.2 Komisia uverejňuje na webovej stránke Spoločnosti zoznam automaticky akreditovaných subjektov pre účely CPD, ktorý je aktualizovaný podľa potreby.
6.3 Všetky vzdelávacie aktivity organizované Spoločnosťou a vzdelávacie aktivity podľa bodu 5 organizované jedným zo subjektov podľa odseku 6.2 sú automaticky akreditované. Iné vzdelávacie aktivity alebo vzdelávacie aktivity organizované iným subjektom ako podľa odseku 6.2 sú neakreditované. Člen Spoločnosti môže požiadať Komisiu o ich akreditáciu.
6.4 O akreditáciu požiada žiadateľ na webovej stránke SSA (www.aktuar.sk) vyplnením príslušného formulára. Pre akreditáciu novej aktivity je potrebné do formulára uviesť všetky požadované údaje o danej aktivite a pripojiť požadované prílohy. V prípade, že sa na aktivite zúčastnilo viac účastníkov, každý si formulár vyplní samostatne.
6.5 Dokladom o účasti na vzdelávacej aktivite je napríklad získaný diplom, prihláška, prezenčná listina.
6.6 Komisia rozhodne o žiadosti do 60 dní od jej doručenia.

7 Pravidlá pre CPD body

7.1 CPD body sa prideľujú na základe nasledovných pravidiel.
7.1.1 Vo všeobecnosti 60 minút vzdelávacej aktivity = 1 bod (najmenšia jednotka je pol bodu za ukončených 30 minút vzdelávacej aktivity). Nie je možné akreditovať aktivitu, ktorej by bol pridelený menej ako 1 bod.
7.1.2 Maximálne 5 bodov za jednodňovú vzdelávaciu aktivitu
7.1.3 Maximálne 8 bodov za viacdňovú vzdelávaciu aktivitu do 5 dní (napríklad Letná škola)
7.1.4 Maximálne 10 bodov na vzdelávaciu aktivitu dlhodobejšieho charakteru podľa odsekov 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 a 5.1.7
7.1.5 Dodatočných (popri účasti) 5 bodov za prípravu prednášky podľa odseku 5.1.4. Toto neplatí v prípade prípravy prednášky pripravenej na základe sankcie udelenej členovi v súlade s Disciplinárnym poriadkom SSA.
7.2 Komisia má právo upraviť počet CPD bodov pri žiadosti o akreditáciu a vopred určiť a zverejniť počet CPD bodov na vybrané vzdelávacie aktivity.

8 Administrácia

8.1 Povinnosťou každého člena je administrovať a dokladovať svoje CPD body v súlade s odsekom 3.3 a v prípade kvalifikovaného aktuára aj doplnkové požiadavky podľa odseku 4.1.
8.2 Administrácia získaných CPD bodov znamená vytvorenie zoznamu absolvovaných vzdelávacích aktivít za príslušné obdobie spolu s popisom aktivít, počtom CPD bodov získaných za jednotlivé aktivity a s celkovým počtom CPD bodov. Člen je povinný administrovať svoje CPD body vo formulári, ktorého vzor poskytne Spoločnosť.
8.3 Dokladovanie získaných CPD bodov znamená predloženie dokumentu, ktorý preukazuje účasť na vzdelávacej aktivite, napríklad získaný diplom, prihláška, prezenčná listina.
8.4 Dokladovanie získaných CPD bodov na aktivitách Spoločnosti sa nevyžaduje. Ako doklad o účasti člena na aktivite Spoločnosti slúži prezenčná listina z danej aktivity.
8.5 Člen Spoločnosti je povinný najneskôr do 3 mesiacov po skončení dvojročného, resp. štvorročného obdobia uzavrieť administráciu a dokladovanie splnenia príslušných pravidiel CPD. Komisa pošle členovi Spoločnosti potrebné inštrukcie emailom.
8.6 Komisia najneskôr do 5 mesiacov po skončení dvojročného, resp. štvorročného obdobia oznámi členovi Spoločnosti prostredníctvom emailu, či splnil alebo nesplnil príslušné pravidlá CPD.

9 Nesplnenie požiadaviek

9.1 V prípade, ak člen Spoločnosti nesplní svoje povinnosti podľa odseku 8.1 a 8.5, Komisia do 2 mesiacov vyzve člena prostredníctvom emailu, aby si ich splnil najneskôr do 1 mesiaca odo dňa odoslania výzvy. Ak tak člen nespraví, Komisia dá do 1 mesiaca podnet Disciplinárnej komisii o nesplnení pravidiel CPD týmto členom. V prípade, že Komisia členovi neuzná niektorú z vydokladovaných aktivít, resp. ním navrhnutý počet CPD bodov, oznámi mu svoje rozhodnutie emailom.
9.2 Ak člen Spoločnosti ani po výzve Komisie dodatočne nepreukáže splnenie svojich povinnosti podľa odseku 8.5 alebo nesplnil svoje povinnosti podľa odseku 3.3, prípadne aj článku 4, Komisia dá podnet Disciplinárnej komisií o nesplnení pravidiel CPD týmto členom.

10 Všeobecné ustanovenia

10.1 Tento dokument bol schválený valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 23.11.2020.
10.2 Pravidlá permanentného vzdelávania členov Slovenskej spoločnosti aktuárov nadobúdajú účinnosť od dňa 23.11.2020.
10.3 Tieto pravidlá sa nevzťahujú na vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia 2015-2016.

Zoznam akreditovaných subjektov pre CPD

Univerzity a vysoké školy
Národné spoločnosti aktuárov, ktoré sú členmi AAE a/alebo IAA
International Actuarial Association (IAA)
Actuarial Association Europe (AAE)
Institute and Faculty of Actuaries (IFoA)
European Actuarial Academy (EAA)
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Slovenská asociácia poisťovní
Národné banky EU
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Comité Européen des Assurances (CEA)

Aktualizované: 23.11.2020

ARCHÍV

Pravidlá permanentného vzdelávania členov Slovenskej spoločnosti aktuárov

Schválené valným zhromaždením dňa 14.12.2016

1 Úvod

1.1 Členstvo Slovenskej spoločnosti aktuárov (ďalej len “Spoločnosť”) v medzinárodných aktuárskych organizáciách Actuarial Association of Europe (ďalej len „AAE“) a International Actuarial Association (ďalej len „IAA“), ako aj článok 4 Stanov Spoločnosti zaväzuje členov Spoločnosti k splneniu medzinárodných požiadaviek na permanentné profesijné vzdelávanie (Continuous Professional Development - CPD).
1.2 Snahou Spoločnosti je upevniť postavenie profesie aktuára na Slovensku. Víziou je, aby bol aktuár uznávaný a rozpoznaný ako odborník v oblasti finančného trhu. Spoločnosť si preto stanovila za cieľ zabezpečiť permanentné vzdelávanie svojich členov a vytvoriť pravidlá takéhoto vzdelávania podľa článku 6 Stanov Spoločnosti.
1.3 Tento dokument vymedzuje pravidlá permanentného profesijného vzdelávania (ďalej “CPD”) pre členov Spoločnosti a stanovuje postupy a povinnosti Komisii pre vzdelávanie (ďalej len „Komisia“) a Rade SSA pri administrácii a kontrole dodržiavania týchto pravidiel.
1.4 Spoločnosť poveruje Komisiu pre vzdelávanie (ďalej len „Komisia“) správou CPD. Správou CPD sa rozumie okrem iného akreditovanie vzdelávacích aktivít pre CPD, sledovanie a vyhodnocovanie plnenia CPD pravidiel a s tým súvisiacich povinností.

2 Členovia podliehajúci CPD pravidlám

2.1 Tieto pravidlá CPD sú všeobecne záväzné pre členov Spoločnosti podľa článku 5 bodu 2 Stanov Spoločnosti pokiaľ nie je v dokumente uvedené inak. 2.2 Rada Spoločnosti môže členovi Spoločnosti priznať čiastočnú alebo úplnú výnimku z dodržiavania CPD pravidiel na základe odporúčania Komisie. To môže nastať napríklad v prípade, ak je člen Spoločnosti pracovne neaktívny viac ako 6 mesiacov.
2.3 O udelenie výnimky žiada člen Spoločnosti písomne Komisiu najneskôr jeden mesiac po dátume, od ktorého žiada priznať čiastočnú alebo úplnú výnimku z dodržiavania CPD pravidiel. Súčasťou žiadosti je vhodná forma dokladu na preukázanie dôvodu pre udelenie výnimky. Člen Spoločnosti informuje Komisiu o ukončení výnimky po skončení daného obdobia, napríklad po skončení materskej dovolenky, najneskôr do 1 mesiaca.

3 Požiadavky pre členov Spoločnosti

3.1 Člen Spoločnosti je povinný podľa článku 6 ods. 2 Stanov Spoločnosti dodržiavať pravidlá permanentného vzdelávania.
3.2 Dodržanie CPD pravidiel je merané CPD bodmi a doplnkovými požiadavkami. Detailný popis spôsobu prideľovania CPD bodov pre rôzne vzdelávacie aktivity je uvedený v článku 7 a doplnkové požiadavky sú uvedené v článku 4.
3.3 Člen Spoločnosti je povinný získať celkovo minimálne 30 CPD bodov za dvojročné obdobie (viď 3.7), z čoho minimálne 20 bodov musí byť získaných v technických oblastiach úzko spätých s profesiou aktuára (viď 3.4). Minimálne 15 bodov je nutné získať v rámci iných ako interných vzdelávacích aktivít (viď 3.6).
3.4 Pod technickými oblasťami sa rozumie napríklad finančná a poistná matematika, štatistické a stochastické metódy a ich aplikácie, investície a ich riadenie, finančné vykazovanie, kontrola a riadenie rizika v poisťovniach alebo v iných finančných inštitúciách, práca v aktuárskom softvéri a iné príbuzné oblasti.
3.5 Okrem technických oblastí je možné získať časť CPD bodov v oblasti IT (iné ako v odseku 3.4) a v oblasti „soft skills“ (napríklad prezentačné a komunikačné schopnosti). Takéto zručnosti môžu pomôcť členovi v profesijnom raste.
3.6 Pod internou vzdelávacou aktivitou sa rozumie aktivita, kde poskytovateľom vzdelávania je zamestnávateľ člena Spoločnosti alebo spoločnosť v skupine.
3.7 Najbližšie dvojročné obdobie začína dňom nadobudnutia účinnosti tohto dokumentu, t.j. obdobie 2017-2018 a je pre všetkých členov rovnaké. Pre členov Spoločnosti, ktorí získajú členstvo počas tohto dvojročného obdobia a pre členov Spoločnosti s úplnou alebo čiastočnou výnimkou, sa požiadavka na získanie CPD bodov určí proporcionálne.

4 Doplnkové požiadavky pre kvalifikovaného aktuára Spoločnosti

4.1 Pre kvalifikovaných aktuárov Spoločnosti sa navyše stanovujú tieto dodatočné požiadavky.
4.1.1 Absolvovať prednášku o profesionalizme minimálne raz za 4 roky a 4.1.2 Aktívne sa podielať na práci v rámci pracovnej skupiny, komisie alebo iného orgánu Spoločnosti, AAE , IAA alebo pripraviť odbornú prednášku pre ostatných členov Spoločnosti minimálne raz za 4 roky.
4.2 Splnenie doplnkových požiadaviek sa vyhodnocuje odo dňa rozhodnutia o prijatí za kvalifikovaného aktuára Spoločnosti alebo odo dňa zavedenia CPD (t.j. 1.1.2011), pričom rozhodujúci je vždy ten deň, ktorý nastal neskôr a následne v štvorročných cykloch.

5 Vzdelávacie aktivity

5.1 Permanentné vzdelávanie je možné realizovať nasledovnými spôsobmi.
5.1.1 Účasť na prednáške, seminári a workshope na Slovensku alebo v zahraničí
5.1.2 Štúdium alebo jednotlivé moduly štúdia pre zvyšovanie aktuárskej kvalifikácie alebo inej kvalifikácie v oblasti finančného trhu ukončené skúškou
5.1.3 Aktívna účasť v pracovných skupinách alebo komisiách
5.1.4 Prednáška pre ostatných členov Spoločnosti
5.1.5 Publikovanie odborného článku
5.1.6 Účasť vo výskume v aktuárskej oblasti alebo inej oblasti finančného trhu
5.1.7 E-learning alebo webinár v rozsahu minimálne 2 hodiny.
5.2 Takéto vzdelávacie aktivity musia byť akreditované podľa článku 6

6 Akreditácia

6.1 Člen môže získať CPD body iba za vzdelávaciu aktivitu, ktorá je akreditovaná.
6.2 Komisia uverejňuje na webovej stránke Spoločnosti zoznam automaticky akreditovaných subjektov pre účely CPD, ktorý je aktualizovaný podľa potreby.
6.3 Všetky vzdelávacie aktivity organizované Spoločnosťou a vzdelávacie aktivity podľa bodu 5 organizované jedným zo subjektov podľa odseku 6.2 sú automaticky akreditované. Iné vzdelávacie aktivity alebo vzdelávacie aktivity organizované iným subjektom ako podľa odseku 6.2 sú neakreditované. Člen Spoločnosti môže požiadať Komisiu o ich akreditáciu.
6.4 O akreditáciu požiada žiadateľ na webovej stránke SSA (www.aktuar.sk) vyplnením príslušného formulára. Pre akreditáciu novej aktivity je potrebné do formulára uviesť všetky požadované údaje o danej aktivite a pripojiť požadované prílohy. V prípade, že sa na aktivite zúčastnilo viac účastníkov, každý si formulár vyplní samostatne.
6.5 Dokladom o účasti na vzdelávacej aktivite je napríklad získaný diplom, prihláška, prezenčná listina.
6.6 Komisia rozhodne o žiadosti do 60 dní od jej doručenia.

7 Pravidlá pre CPD body

7.1 CPD body sa prideľujú na základe nasledovných pravidiel.
7.1.1 Vo všeobecnosti 60 minút vzdelávacej aktivity = 1 bod (najmenšia jednotka je pol bodu za ukončených 30 minút vzdelávacej aktivity). Nie je možné akreditovať aktivitu, ktorej by bol pridelený menej ako 1 bod.
7.1.2 Maximálne 5 bodov za jednodňovú vzdelávaciu aktivitu
7.1.3 Maximálne 8 bodov za viacdňovú vzdelávaciu aktivitu do 5 dní (napríklad Letná škola)
7.1.4 Maximálne 10 bodov na vzdelávaciu aktivitu dlhodobejšieho charakteru podľa odsekov 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 a 5.1.7
7.1.5 Dodatočných (popri účasti) 5 bodov za prípravu prednášky podľa odseku 5.1.4. Toto neplatí v prípade prípravy prednášky pripravenej na základe sankcie udelenej členovi v súlade s Disciplinárnym poriadkom SSA.
7.2 Komisia má právo upraviť počet CPD bodov pri žiadosti o akreditáciu a vopred určiť a zverejniť počet CPD bodov na vybrané vzdelávacie aktivity.

8 Administrácia

8.1 Povinnosťou každého člena je administrovať a dokladovať svoje CPD body v súlade s odsekom 3.3 a v prípade kvalifikovaného aktuára aj doplnkové požiadavky podľa odseku 4.1.
8.2 Administrácia získaných CPD bodov znamená vytvorenie zoznamu absolvovaných vzdelávacích aktivít za príslušné obdobie spolu s popisom aktivít, počtom CPD bodov získaných za jednotlivé aktivity a s celkovým počtom CPD bodov. Člen je povinný administrovať svoje CPD body vo formulári, ktorého vzor poskytne Spoločnosť.
8.3 Dokladovanie získaných CPD bodov znamená predloženie dokumentu, ktorý preukazuje účasť na vzdelávacej aktivite, napríklad získaný diplom, prihláška, prezenčná listina.
8.4 Dokladovanie získaných CPD bodov na aktivitách Spoločnosti sa nevyžaduje. Ako doklad o účasti člena na aktivite Spoločnosti slúži prezenčná listina z danej aktivity.
8.5 Člen Spoločnosti je povinný najneskôr do 3 mesiacov po skončení dvojročného, resp. štvorročného obdobia uzavrieť administráciu a dokladovanie splnenia príslušných pravidiel CPD. Komisa pošle členovi Spoločnosti potrebné inštrukcie emailom.
8.6 Komisia najneskôr do 5 mesiacov po skončení dvojročného, resp. štvorročného obdobia oznámi členovi Spoločnosti prostredníctvom emailu, či splnil alebo nesplnil príslušné pravidlá CPD.

9 Nesplnenie požiadaviek

9.1 V prípade, ak člen Spoločnosti nesplní svoje povinnosti podľa odseku 8.1 a 8.5, Komisia do 2 mesiacov vyzve člena prostredníctvom emailu, aby si ich splnil najneskôr do 1 mesiaca odo dňa odoslania výzvy. Ak tak člen nespraví, Komisia dá do 1 mesiaca podnet Disciplinárnej komisii o nesplnení pravidiel CPD týmto členom. V prípade, že Komisia členovi neuzná niektorú z vydokladovaných aktivít, resp. ním navrhnutý počet CPD bodov, oznámi mu svoje rozhodnutie emailom.
9.2 Ak člen Spoločnosti ani po výzve Komisie dodatočne nepreukáže splnenie svojich povinnosti podľa odseku 8.5 alebo nesplnil svoje povinnosti podľa odseku 3.3, prípadne aj článku 4, Komisia dá podnet Disciplinárnej komisií o nesplnení pravidiel CPD týmto členom.

10 Všeobecné ustanovenia

10.1 Tento dokument bol schválený valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 14.12.2016.
10.2 Pravidlá permanentného vzdelávania členov Slovenskej spoločnosti aktuárov nadobúdajú účinnosť od dňa 01.01.2017.
10.3 Tieto pravidlá sa nevzťahujú na vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia 2015-2016.

Zoznam akreditovaných subjektov pre CPD

Univerzity a vysoké školy
Národné spoločnosti aktuárov, ktoré sú členmi AAE a/alebo IAA
International Actuarial Association (IAA)
Actuarial Association Europe (AAE)
Institute and Faculty of Actuaries (IFoA)
European Actuarial Academy (EAA)
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Slovenská asociácia poisťovní
Národné banky EU
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Comité Européen des Assurances (CEA)

Aktualizované: 12.09.2017

Pravidlá permanentného vzdelávania členov Slovenskej spoločnosti aktuárov

Schválené valným zhromaždením dňa 15. 12. 2010

1 Úvod

1.1 Členstvo Slovenskej spoločnosti aktuárov (ďalej len “Spoločnosť”) v medzinárodných aktuárskych organizáciach Groupe Consultatif Actuariel Européen (ďalej len „GC“) a International Actuarial Association (ďalej len „IAA“) ako aj článok 4 Stanov Spoločnosti zaväzuje členov Spoločnosti k splneniu medzinárodnych požiadaviek na permanentné profesijné vzdelávanie (Continuous Professional Development - CPD).
1.2 Snahou Spoločnosti je upevniť postavenie profesie aktuára na Slovensku. Víziou je, aby bol aktuár uznávaný a rozpoznaný ako odborník v oblasti finančného trhu. Spoločnosť si preto stanovila za cieľ zabezpečiť permanentné vzdelávanie svojich členov a vytvoriť pravidlá takéhoto vzdelávania podľa článku 6 Stanov Spoločnosti.
1.3 Tento dokument vymedzuje pravidlá permanentného profesijného vzdelávania (ďalej “CPD”) pre členov Spoločnosti.
1.4 Spoločnosť poveruje Komisiu pre vzdelávanie (ďalej len „Komisia“) správou CPD.

2 Členovia podliehajúci CPD pravidlám

2.1 Tieto pravidlá CPD sú všeobecne záväzné pre všetkých členov Spoločnosti pokiaľ nie je v dokumente uvedené inak.
2.2 Rada Spoločnosti môže členovi Spoločnosti priznať čiastočnú alebo úplnú výnimku z dodržiavania CPD pravidiel na základe odporúčania Komisie. To môže nastať napríklad v prípade, ak je člen Spoločnosti dlhodobo pracovne neaktívny.
2.3 O udelenie výnimky žiada člen Spoločnosti písomne Komisiu najneskôr jeden mesiac po skončení obdobia, za ktoré sa splnenie CPD pravidiel vyhodnocuje. Súčasťou žiadosti je vhodná forma dokladu na preukázanie dôvodu pre udelenie výnimky.

3 Požiadavky pre členov Spoločnosti

3.1 Člen Spoločnosti je povinný podľa článku 6 ods. 2 Stanov Spoločnosti dodržiavať pravidlá permanentného vzdelávania.
3.2 Dodržanie CPD pravidiel je merané CPD bodmi. Detailný popis spôsobu prideľovania CPD bodov pre rôzne vzdelávacie aktivity je uvedený v časti 7.
3.3 Člen Spoločnosti je povinný získať celkovo minimálne 30 CPD bodov za dvojročné obdobie (viď 3.6), z čoho minimálne 20 bodov musí byť získaných v technických oblastiach úzko spätých s profesiou aktuára (viď 3.4).
3.4 Pod technickými oblasťami sa rozumie napríklad finančná a poistná matematika, štatistické a stochastické metódy a ich aplikácie, investície a ich riadenie, finančné vykazovanie, kontrola a riadenie rizika v poisťovniach alebo v iných finačných inštitúciách a iné príbuzné oblasti.
3.5 Okrem technických oblastí je možné získať časť CPD bodov v oblasti „soft skills“ ako napríklad prezentačné a komunikačné schopnosti. Takéto zručnosti môžu pomôcť členovi v profesijnom raste.
3.6 Najbližšie dvojročné obdobie začína dňom nadobudnutia účinnosti tohto dokumentu a je pre všetkých členov rovnaké. Pre členov Spoločnosti, ktorí získajú členstvo počas dvojročného obdobia, sa požiadavka na získanie CPD bodov určí proporcionálne.

4 Doplnkové požiadavky pre členov Spoločnosti s postavením aktuára

4.1 Pre členov Spoločnosti s postavením aktuára sa navyše stanovujú tieto dodatočné požiadavky.
4.1.1 Absolvovať prednášku o profesionalizme minimálne raz za 5 rokov a
4.1.2 Aktívne sa podielať na práci v rámci pracovnej skupiny, komisie alebo iného orgánu Spoločnosti, GC alebo IAA minimálne raz za 5 rokov.
4.2 Pre členov Spoločnosti, ktorí získali postavenie aktuára po nadobudnutí účinnosti tohto dokumentu, sa splnenie dodatočných požiadaviek vyhodnocuje odo dňa priznania postavenia aktuára. V ostatných prípadoch sa splnenie dodatočných požiadaviek vyhodnocuje od nadobudnutia účinnosti tohto dokumentu.

5 Vzdelávacie aktivity

5.1 Permanentné vzdelávanie je možno realizovať nasledovnými spôsobmi.
5.1.1 Účasť na prednáške, seminári a workshope na Slovensku alebo v zahraničí
5.1.2 Štúdium alebo jednotlivé moduly štúdia pre zvyšovanie aktuárskej kvalifikácie alebo inej kvalifikácie v oblasti finančného trhu ukončené skúškou
5.1.3 Aktívna účasť v pracovných skupinách alebo komisiách
5.1.4 Prednáška pre ostatných členov Spoločnosti
5.1.5 Publikovanie odborného článku
5.1.6 Účasť vo výskume v aktuárskej oblasti alebo inej oblasti finančného trhu
5.1.7 E-learning.
5.2 Takéto vzdelávacie aktivity musia byť akreditované podľa bodu 6

6 Akreditácia

6.1 Člen môže získať CPD body iba za vzdelávaciu aktivitu, ktorá je akreditovaná. 6.2 Komisia uverejní na webovej stránke Spoločnosti zoznam akreditovaných subjektov pre účely CPD, ktorý bude aktualizovaný podľa potreby.
6.3 Všetky vzdelávacie aktivity organizované Spoločnosťou a vzdelávacie aktivity podľa bodu 5 organizované jedným zo subjektov podľa bodu 6.2 sú automaticky akreditované. Iné vzdelávacie aktivity alebo vzdelávacie aktivity organizované iným subjektom ako podľa bodu 6.2 sú neakreditované. Člen Spoločnosti môže požiadať Komisiu o ich akreditáciu.
6.4 Žiadosť o akreditáciu musí byť doručená najneskôr do 1 mesiaca po začatí vzdelávacej aktivity na adresu vzdelavanie@aktuar.sk (Predmet: Akreditácia) a musí obsahovať základné informácie o vzdelávacej aktivite: názov, dátum konania, organizátor, program, prednášajúci, ak je to relevantné, stručný popis a počet navrhovaných CPD bodov.
6.5 Komisia rozhodne o žiadosti do 30 dní od jej doručenia.

7 Pravidlá pre CPD body

7.1 CPD body sú prideľované na základe nasledovných pravidiel.
7.1.1 Vo všeobecnosti 60 minút vzdelávacej aktivity = 1 bod (najmenšia jednotka je pol boda za ukončených 30 minút vzdelávacej aktivity)
7.1.2 Maximálne 5 bodov za jednodňovú vzdelávaciu aktivitu
7.1.3 Maximálne 8 bodov za viacdňovú vzdelávaciu aktivitu do 5 dní (napríklad Letná škola)
7.1.4 Maximálne 10 bodov na vzdelávaciu aktivitu dlhodobejšieho charakteru podľa bodov 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 a 5.1.7
7.1.5 Dodatočných (popri účasti) 5 bodov za prípravu prednášky podľa bodu 5.1.4
7.2 Komisia si vymedzuje právo upraviť počet CPD bodov pri žiadosti o akreditáciu a vopred určiť a zverejniť počet CPD bodov na vybrané vzdelávacie aktivity.

8 Administrácia

8.1 Povinnosťou každého člena je administrovať a dokladovať svoje CPD body.
8.2 Administrácia získaných bodov znamená vytvorenie zoznamu absolvovaných vzdelávacích aktivít za príslušné obdobie spolu s popisom aktivít, počtom CPD bodov získaných za jednotlivé aktivity a celkový počet CPD bodov. Člen je povinný administrovať svoje CPD body vo formulári, ktorého vzor poskytne Spoločnosť.
8.3 Dokladovanie získaných CPD bodov znamená predloženie dokumentu, ktorý preukazuje účasť na vzdelávacej aktivite, napríklad získaný diplom, prihláška, prezenčná listina. Dokladovanie získaných CPD bodov na aktivitách Spoločnosti sa nevyžaduje.
8.4 Člen Spoločnosti je povinný najneskôr do 3 mesiacov po skončení dvojročného obdobia dokladovať splnenie príslušných pravidiel CPD. Dokladovanie je potrebné zaslať na adresu Spoločnosti.

9 Nesplnenie požiadaviek

9.1 V prípade, ak člen Spoločnosti nesplní pravidlá CPD, Komisia vyzve člena, aby si svoje povinnosti splnil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy. Ak tak člen nespraví, Komisia dá podnet Disciplinárnej komisií o nesplnení pravidiel CPD týmto členom.
9.2 Pod nesplnením pravidiel CPD sa rozumie aj nepredloženie potrebných dokumentov na dokladovanie splnenia pravidiel CPD.

10 Všeobecné ustanovenie

10.1 Tento dokument bol schválený valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 15.12.2010.
10.2 Pravidlá permanentného vzdelávania členov Slovenskej spoločnosti aktuárov nadobúdajú účinnosť od dňa 01.01.2011.